Priekules vidusskolai 70 gadu jubileja

Par godu Priekules vidusskolas jubilejai piedāvājam nelielu ieskatu vēsturē

 

 

1951./1952. m. g. dibināta Priekules vidusskola Ganību ielā 3. Priekules septiņgadīgā skola pārveidota par augošo vidusskolu, atverot 8. klasi.
Skolas ēka nav saglabājusies. Pirmā izlaiduma absolventiem laimējies, ka eksāmena darbu latviešu valodā un literatūrā rakstīja jaunuzceltās vidusskolas ēkas zālē Skolas ielā.

 

 

 

 

 

1957. gada 25. februārī Priekules rajona izpildu komitejas ēka (Korfa kunga māja) nodota Priekules vidusskolai. Pavasarī mācības sākās Kirova ielā 1 (tagad
Aizputes ielā 1). Trešā izlaiduma absolventi priecājās, ka
mācījušies visās 3 skolu ēkās Priekulē, kā arī visvairāk
strādājuši, iekārtojot gan jaunuzcelto, gan pils telpas.

 

 

 

1955. gada 1. septembrī Priekules vidusskola sāk mācības jaunuzceltajā skolas ēkā Skolas ielā (šodien – Priekules Mūzikas un mākslas skola).
Otrā izlaiduma absolventi bija vienīgie, kuri nav mācījušies mūsu tā sauktajā pilī. 1955./1956. gada ziema bija tik auksta, ka pat tika pārtrauktas mācības.

 

 

 

Priekules vidusskola 2020. gada nogalē, kad veikta fasādes atjaunošana un kāpņu restaurācija.
(Foto: Harijs Ulmanis)

 

 

 

Pēc reorganizācijas 1957. gada 1. septembrī darbu sāk Priekules 1. vidusskola ar latviešu mācību valodu. Priekules 2. vidusskola ar krievu mācību valodu
paliek strādāt Skolas ielas jaunuzceltajā ēkā.
Abas skolas Priekulē darbojās līdz 1996. gada 1. augustam.

 

 

 

1938. gada foto “Pils kāpnes”

Liels paldies bijušajiem un esošajiem priekulniekiem un
novadniekiem par atsaucību un palīdzību mūsu Priekules
un novada vēstures pētīšanā. Priecājamies par atmiņām
un saglabātajiem foto.

Sakām paldies Ojāram Spārītim par lieliskajām
ekskursijām un tikšanās reizēm sarunās par vēsturi, bet
vislielākais paldies par palīdzību mūsu novada vēstures
pētniecības ievirzīšanā pareizajā ceļā, saņemot visus
Priekules novada vēstures materiālus.

 

Priekules novada tūrisma vadītāja Dace Gailīte sadarbībā ar
novadpētniecēm Lidiju Treidi, Ingu Raškovu
sabiedrisko attiecību speciālisti Kristīni Dunduri